Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 31/03/2022

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31/03/2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada : Mirosław Heliasz

E-mail: dpsmnichow.adm@gmail.com

Telefon: 41 387 35 12

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

Adres: Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie, Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów

E-mail: dpsmnichow@gmail.com

Telefon: 41 387 35 12

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynki Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów

Przed wejściem na ogrodzony teren Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie znajduje się  zamykana zdalnie (monitorowana) furtka i brama wjazdowa. Obok bramy na furtce znajduje się domofon, przez który można wezwać pracownika jednostki.

Budynek administracji umiejscowiony jest poza ogrodzeniem DPS-u, jest to budynek niski wolnostojący dwukondygnacyjny. Przed wejściem do w/w budynku znajdują się schody oraz podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych (prowadzący do wejścia głównego), podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi wejściowe nie rozsuwają się samodzielnie. Ciągi wewnętrzne mają odpowiednią szerokość do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia do przyjmowania interesantów usytuowane są na poziomie parteru. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem administracji  znajdują się stanowiska parkingowe, ogólnodostępne.

Budynki mieszkalne :

Pokoje dla mieszkanek rozmieszczone są w dwóch budynkach. Pierwszy to Budynek główny, parterowy niski, który składa się z kompleksu połączonych ze sobą 8 pawilonów (7 mieszkalnych) oraz korytarza – łącznika. Drugi to Oddział dorosłych, budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. W w/w budynkach  znajdują się również pokoje dziennego pobytu i stołówki. Przed wejściem do każdego z tych budynków (pawilonów) znajdują się schody oraz podjazdy zewnętrzne  zabezpieczone barierkami. Drzwi wejściowe do budynków nie rozsuwają się samodzielnie. Wszystkie drzwi w tych dwóch budynkach oraz ciągi wewnętrzne mają szerokość dostosowaną do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia (w tym łazienki) dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Sale terapii zajęciowej znajdują się w dwóch osobnych budynkach (budynek główny i WTZ).

Do budynków, w których znajduje się terapia zajęciowa prowadzą schody oraz podjazdy zewnętrzne zabezpieczone barierkami. Drzwi wejściowe do budynków nie rozsuwają się samodzielnie.

W budynku WTZ usytuowana jest również sala do rehabilitacji. W/w sale  oraz toalety dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściach do wszystkich obiektów nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na chwilę obecną nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W przypadku zaistnienia konieczności, Dom zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby.

Do budynków oraz  pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.