Działalność

Celem Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie jest zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie skierowanej do placówki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

Placówka realizuję swoje zadania poprzez świadczenie pensjonariuszką usług, zgodnie z obowiązującym standardem podstawowych usług:

 1. w zakresie potrzeb bytowych:
 • miejsce zamieszkania w pokojach 2,3 i 4 osobowych
 • całodobowe wyżywienie, układanie diet zgodnie z zaleceniem lekarza, układanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami żywienia oraz dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów całą dobę,
 • odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru stosownie do pory roku (odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną płaszcze, kurtki – co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe), utrzymanie w czystości (pranie, naprawa) i wymianę w miarę potrzeby,
 • utrzymanie czystości poprzez zmianę pościeli i ręczników w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tygodniu, wsparcie w utrzymaniu higieny osobistej
 • środki higieny osobistej

Mieszkanki mają zapewnione cztery posiłki dziennie, zaś podstawowe produkty żywnościowe oraz napoję są dostępne całą dobę.

 1. usługi opiekuńcze, które polegają na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w toalecie, spożywaniu posiłków,
 • pielęgnacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami
 • udzieleniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 1. w zakresie potrzeb edukacyjnych :
 • pobieranie nauki, w szkole specjalnej
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • uczenie i wychowywanie przez doświadczenia życiowe
 1. usługi wspomagające, polegające na :
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkanek ,stymulowanie, nawiązywania, utrzymywania i rozwijaniu kontaktu z rodzinną i społecznością lokalną,
 • pomocy usamodzielniającym się mieszkańcom Domu, w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny w przypadku osób spełniających warunki takiego usamodzielnienia.
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowaniu mieszkańcowi Domu nie posiadającego własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępność do informacji
  o tych prawach dla mieszkańców,
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.

Dzieci niepełnosprawne fizycznie mają zapewnione:

 • badania lekarskie i specjalistyczne,
 • diagnozę w zakresie rehabilitacji,
 • świadczenia terapeutyczne zwłaszcza w formie ćwiczeń ruchowych,
 • zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.

W celu określenia indywidualnych potrzeb każdej mieszkanki w placówce działają zespoły rehabilitacyjne i grupy terapeutyczne składające się w szczególności
z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem |
i opracowywaniem indywidualnych planów wsparcia dla każdego dziecka oraz są odpowiedzialni za prawidłową realizacje tych planów.

W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą następujące osoby:

 1. Pedagog
 2. Kierownik zespołu opiekuńczo- pielęgniarskiego
 3. Pielęgniarka
 4. Psycholog
 5. Osoby pierwszego kontaktu
 6. Opiekunka
 7. Pracownik socjalny
 8. Instruktor terapii zajęciowej
 9. Rehabilitant

Plany indywidualnego wsparcia w miarę możliwości są uwzględniane
z mieszkankami. Zawierają analizę obecnego stanu mieszkanki która określa poziom rozwoju i potencjał każdego dziecka, definiowane są w nim deficyty oraz wyznaczane cele do realizacji. Plan indywidualnego wspierania obejmuję wszystkie sfery funkcjonalne i wykorzystuje wszystkie dostępne w instytucji formy oddziaływania rewalidacyjnego.

W planie indywidualnego wspierania przypisuję się poszczególnym członkom zespołu odpowiedzialność za realizację wskazanych zadań.W trakcie realizacji planu indywidualnego wspierania możliwe jest wprowadzanie zmian, uwzględniając aktualne potrzeby, warunki i możliwości dziecka.

Działanie zespołu rehabilitacyjnego zmierza do tego, aby plan był wykonywalny, łatwy do zastosowania oraz zawierał zharmonizowane zadania. Tworzenie planu indywidualnego wspierania ma na celu spojrzenie indywidualnie na każdego mieszkańca. Zakłada wspólne oddziaływania całego personelu na daną osobę oraz przyczynia się do bardziej skutecznego sprawowania opieki nad pensjonariuszkami.

Spotkania zespołu rehabilitacyjnego odbywają się średnio, co 6 miesięcy, w celu podsumowania działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej danej grupy terapeutycznej ( w skład grupy wchodzi ok. 6 mieszkanek).

Skip to content