Jak u nas zamieszkać?

Jak u nas zamieszkać

O umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie mogą starać się osoby niepełnosprawne intelektualnie zarówno dzieci , młodzież jak i osoby dorosłe, które wymagają całodobowej całkowitej opieki osób drugich z powodu stanu zdrowia, a rodzina ani gmina nie mogą zapewnić im opieki w miejscu zamieszkania.
Aby zamieszkać w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania lub ostatniego zameldowania, gdzie osoba ubiegająca się lub jej opiekun prawny powinien złożyć pisemny wniosek z prośbą o skierowanie do
Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.
Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej; wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowana pobytem w domu pomocy społecznej; opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzja emerytalno – rentowa lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt; dokumentacja medyczna z aktualnymi wynikami badań.
W przypadku, gdy do DPS kierowana jest osoba na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji kierującej nie wymaga przedłożenia dokumentów.
Po przeprowadzeniu wywiadów i skompletowaniu dokumentacji, akta osoby ubiegającej się o zamieszkanie w DPS Mnichów, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ośrodek pomocy społecznej przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
Na podstawie w/w zgromadzonych dokumentów, organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się wydaje decyzję kierującą i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.
•  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
• małżonek, rodzina / – rodzice, dzieci, wnuki/ – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być·     niższa niż 300% tego kryterium.
w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być·     niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej , a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.
Aktualny miesięczny koszt utrzymania w roku 2022 wynosi 5 167,00 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalany jest przez Starostę Jędrzejowskiego (Zarządzenie  Nr 7/2022) i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym (Dz.U W.Ś. z 2022 roku, poz.774), nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegająca się o przyjęcie lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.
O terminie przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie powiadamia Dyrektor Domu. Osoba ubiegająca się o umieszczenie w naszym Domu jest informowana przez pracowników socjalnych o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznawana z regulaminem i procedurami .

Pomocą służą pracownicy socjalni Domu pod nr tel. 41 387 35 12 wew.15.

Skip to content