Klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzanych danych osobowych
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dbając o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie z siedzibą w Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów; telefon kontaktowy: 41 387 35 12; e-mail: dpsmnichow@gmail.com
 2. Inspektor ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej – kontakt; e – mail: iod@iqsecurity.pl lub tel. 665586173
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzielaniem świadczeń pomocy społecznej – zamieszkiwanie w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie – na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana danych osobowych mogą zostać ujawnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora Danych Osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się usługami pocztowymi i kurierskimi zgodnie z wykonywaniem przez Administratora Danych Osobowych czynności określonymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
Skip to content