Historia

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie założony został w 1946 roku na pozostałościach dóbr należących do rodziny państwa Jaskólskich. Protokolarne przekazanie na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Kielcach nastąpiło 11 lipca 1949 roku.
W wyniku parcelacji zostały przejęte: główny budynek mieszkalny, czworak mieszkalny i budynki gospodarcze oraz grunt o łącznej powierzchni 35 ha. W początkowym okresie działalności Domu przebywało 25 osób dorosłych- kobiet i mężczyzn. W Latach 1946-1959 zamieszkiwało łącznie 377 osób.
Z dokumentów archiwalnych wynika, że pierwszym dyrektorem był Jan Skliński, pełniący te funkcję od 13 stycznia 1951r do 15 kwietnia 1958 roku. On też zatrudnił w 1951 roku do opieki nad mieszkankami siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryji Panny Niepokalanie Poczętej.

W 1959 roku zmieniony został profil Domu, osoby starsze przekwaterowano do domów pomocy społecznej dla dorosłych, natomiast w domu pomocy społecznej
w Mnichowie zamieszkały dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Personel podstawowy do roku 1969 w dalszym ciągu stanowiły siostry zakonne.

Pod koniec lat 60 podworskie budynki zostały częściowo rozebrane i równocześnie rozpoczęto budowę nowych pawilonów. Od 1lipca 1977 r mieszkanki zostały przekwaterowane do nowych budynków, w których utworzono 100 miejsc, oddano również do użytku obiekty towarzyszące tj. pralnię, kotłownie, budynek hotelowy. W tym samym roku oddano również do użytku budynek terapii zajęciowej, w którym znalazła miejsce dwuklasowa „szkoła życia” otwarta 21 sierpnia 1977 roku.
Po wyremontowaniu starego budynku uzyskano dodatkowo 45 miejsc i zorganizowano oddzielny oddział dla kobiet dorosłych. Od tego czasu Dom dysponował łącznie 165 miejscami.

Przez następne lata, aby zrealizować statusowe zadania domu i mieć możliwość zaspokojenia potrzeb: kulturalnych, rehabilitacyjnych oraz terapii i nauki swoich mieszkanek rozwijano i doskonalono pracę w placówce.

W 1991 roku zorganizowano salę rehabilitacji i zatrudniono wykwalifikowane osoby, zorganizowano terapię dzieci najmłodszych i dorosłych. Zaś ze środków PFRON w 1994r. zorganizowano na bazie budynku terapii Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30 osób. Uczestnikami zajęć warsztatów poza mieszkankami Domu były również osoby niepełnosprawne z gmin Jędrzejów, Sobków i Małogoszcz.

Dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzono w 1995 roku Salę Doznań Świata.

Od chwili założenia Domu do dnia dzisiejszego było 8 dyrektorów placówki:

  • Skliński Jan – w latach 1951 – 1958;

  • Chrzanowski Józef – w latach 1958 – 1962;

  • Suzanowicz Czesław – w latach 1962 – 1975;

  • Lewera Jan – w latach 1975 – 1981;

  • Bębacz Jan – w latach 1981 – 1983;

  • Segieta Wacław – w latach 1983-1990;

  • Kaczkowska Wiesława – w latach 1990- 1999;

  • Dubowik Urszula – w latach 1999- 2012

  • Szymański Tomasz – od roku 2012 do chwili obecnej.

Skip to content