WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

REGON: 291168432-00023 NIP: 656-19-88-880
Adres pocztowy zamawiającego: Mnichów 135; 28-300 Jędrzejów;
Numer telefonu zamawiającego: 41 387-10-25;
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: dpsmnichow.wtz@gmail.com
Adres skrzynki elektronicznej ePUAP:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie istnieje od 1 września 1994 roku. Działa na podstawie:

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 97 Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zwanej dalej “ustawą”.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587)
Umowy z dnia 01.09.2005 r. o prowadzeniu i finansowaniu warsztatów terapii zajęciowej zawartej pomiędzy Starostą Jędrzejowskim a Domem Pomocy Społecznej w Mnichowie z późniejszymi zmianami.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką prowadzoną przez Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikami Warsztatu są osoby, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ mają określony stopień i rodzaj niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia

o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego.

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo.

Zajęcia odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00 z przerwami na posiłki.

W szczególnych przypadkach podyktowanych stanem zdrowia uczestników warsztatu może być stosowany indywidualny rozkład zajęć.

Terapią zajęciową warsztat obejmuje 40 uczestników.

W warsztacie prowadzone są następujące rodzaje grup terapeutycznych:

pracownia gospodarstwa domowego
pracownia środowiskowa
pracownia modelarska
pracownia plastyczna
pracownia tkacka
pracownia hafciarska
pracownia komputerowa
oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia sportowe i turystyczne.

Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, zwanym “indywidualnym programem” przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu w grupach terapeutycznych zorganizowanych w poszczególnych pracowniach.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się :

formy rehabilitacji
zakres rehabilitacji
metody i zakres nauki umiejętności
formy współpracy z rodziną lub opiekunami
planowane efekty rehabilitacji
osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zatrudnia dla potrzeb warsztatu pracowników na stanowiskach:

  • kierownik warsztatu
  • instruktor terapii zajęciowej
  • rehabilitant
  • psycholog
  • logopeda
  • księgowa
  • pielęgniarka
  • pracownik socjalny
  • sprzątaczka

Pracownicy warsztatu wymienieni w pkt 1-4 tworzą Radę Programową WTZ.

Rada programowa warsztatu:

opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu,
wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.
Co najmniej raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji; nie rzadziej niż raz na pół roku Rada Programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.

Rada Programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestników warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji.

Przerwa wakacyjna dla uczestników warsztatu wynosi 30 dni przypadające na przełomie lipca i sierpnia każdego roku.

Skip to content